Skip to content

Чекајќи го сонот


И оваа вечер сонот
Н е доаѓа
С игурно заглавил пак некаде
О д каде што тешко се стигнува.
М ора да го повикам повторно
Н е сакам да ме најде утрото
И нему ќе треба да му
Ј а објаснам комплексноста
А, сонот рече уште не дојде?

12.1.2020

Напишете коментар