Skip to content

Трандафир Симпетру (Trandafir Simpetru) – Ти, ти си мојата тортура на љубовта

Трчам низ моите дождови,

а мрзливите капки

паѓаат на моите раменици.

Над тивката шума,

каде што извираат

изворите на душата,

испаруваше сенка

меѓу карпите и тревата.

Тие паѓаа,

како воздишки и како птица,

однесени од ветрот во езерцето.

Таму и градите се искинале

од сивите облаци,

како трска пресушени,

каде се скрила капката роса

на пустинската долина.

Празнината на голтката

се скршила од тага,

како ѕвездата над водата и лилјаните.

Ти, ти си мојата мачна љубов,

која копа во глината на јамите

и собира се!

Ти си снежна бура

на мислите од влажниот исток,

каде зачекори полека,

кон местото на нашета разделба.

Беше замрзнала и месечината

под глувите дрвја,

под кои се засолнив

во скршената магла

и во твоите разгорени црни очи.

Напишете коментар