Skip to content

Дали знаеш паметвиш

Народната поезија има посебен драж. Таа е нашето непроценливо богатство.

Уживајте во оваа прекрасна македонска песна!

Каранфиљо, фиљ – фиљо,

Али знаеш паметфиш,

Кога двајца играфме,

Во таткоа ти градина,

Под бел, црвен треднафиљ,

Ѓувезија карафиљ?

Трендафиљ ми цутеше

На нас ни се лееше,

Како чаша фиќија,

Полна – рамна ракија,

До полоина маѓија:

Раќијата за мене,

Маѓијата за тебе,

Да се свртиш кон мене,

Да т’ го видам лицето,

Да т’целивам очите!

Напишете коментар