Паметни маски

Пламтат во темината

Го менуваат гласот на иднината

Воздухот го движат според милината

Умот го прекројуваат според големината

На срцето оставаат белези од небиднината.

 

Темнат во бистрината

Сведочат за празнината

Не го разбираат јазикот на вистината

Го креваат гласот кон лагата и самотијата

Но, не може да ја убијат на човека емоцијата.

 

Паметат за непаметнината

Без промена на големината

Се променуваат со времињата

Нема да ги зголемат бремињата

Ќе останат само во сеќавањата од небиднината.