Skip to content

Македонска народна поезија од зборникот на Шапкарев

Кузман Атанасов Шапкарев (Охрид, 1 февруари 1834 – Софија, 18 март 1909) бил еден од најзначајните собирачи, публикатори и афирматори на македонски народни умотворби и еден од првите македонски учебникари.

Јува мома калуѓерка и две невести самовили

„Леле Јуве, моме Јуве,
Ѓиди црна калуѓерко!
Не оди ли, не шета ли,
Не најде ли нигден вода,
Да измиеш бело лице,
Бело лице от пра’ове,
Црни очи от плачове?“
– „Синоќ ојдо’, друшќи, на чешмата,
На чешмата самовилска;
Тамо најдо’ две невести,
Две невести самовили,
Дека бањат машки деца.
На мене ми говоре’а:
„Ајде, Јуве мори, сос нас иди,
Сос нас иди, наша биди –
Да ни носеш алатите,
Да ни гледаш машки деца!“
-„Е’, виека, две невести,
Две невести самовили!
Почекајте оште мау“ку,
Да помине ден Велигден, .
По Велигден, ден Ѓурѓовден,
Тогај вие да дојдите!”

Песната е на современ македонски правопис. Песната е од Штип.

Самовила и свекрва је

Самовила оро вила,
оро вила на планина.
Сфекрва jе викум викат:
– Самовило, снао мила!
Пушчи оро, доjди дома
от’ ти плачит м’шко дете!
– А, сфекрво, мајке-мила!
Ќе ти пушча овца с млеко,
да нацицат м’шко дете;
ќе ти пушча тифка роса,
да иск’пит м’шко дете;
ќе ти пушча тифки ветер,
да залељат м’шко дете.

Песната е на современ македонски правопис. Песната е од Брчево, Струга.

Напишете коментар