Skip to content

Избор песни: Сè во тебе патува – Јосип Коцев

Тогаш кога не допираш,

најцврсто држиш за рака

мали, кратки мигови воздушеста среќа,

обични излози во сонливи градови,

голтки кафе во развревени улици,

звуци на трамваи, котви и полети…

И тогаш кога запираш,

сè во тебе патува.

Напишете коментар