Јазик

Се одврзал од погледот на мајката

Се накитил со златести букви

Се зачувал во срцата на надојдените бранови

Се откинал од душата без издишка

Издишувам гласови кои можам само јас да ги разберам

Изглаголувам глаголи поврзани со минатото

Ги носам во иднината

Ги живеам во сегашноста

Јазик сврзан и недоврзан

Поврзан и разигран

Некогаш разбирлив, некогаш

Таен, симбол на душата

Непоклеблив плам

Животен сопатник

Секајдневен пријател

Јазик, мајчин сон

Јазик, вековит спомен

Јазикот кој го зборувам, мој вроден корен.