Битола

Под Пелистерските очи се надгледува твојата убавина
Во бистрите речни сливови кои се влеваат во твоето срце
Во старата чаршија ги полева водите на жарките ибрици на казанџиите
Ги прави најубавите лимонади со шеќери за летните наслади на љубовниците
Со локуми ги засладува срцата на битолските кафеанџии
Излеана на двете страни на градските бедеми
Го поврзува стариот Безистен со свежината на Медитеранот
Липови мириси разнесува низ сокаците и облаците
Да ги дофати ѕвездите на конзулските одори
Да ги отсјае патеките на слободата на паднатите борци
40 маченици на ридот
Ги гледате ли Пелистерските очи?
Се отсјавуваат ли во нив вашите паднати ѕвезди?
Ги носи реката кон ширината на Егејот
За да заплачат за славното минато
Да ја осветлат светлата иднина.