Skip to content

Верица Мукоска ја доби наградата „Бели мугри“ која ѝ ја додели Домот на култура „Кочо Рацин“ – Скопје

Верица Мукоска ја доби наградата „Бели мугри“ за книга од млад автор до 35-годишна возраст, која ѝ ја додели Домот на култура „Кочо Рацин“- Скопје.

Стихозбирката „Ѕвонливи тишини“ ќе биде промовирана на 22 декември (петок) во 18:00 ч. во рамки на традиционалната манифестација „Денови“, која установата ја организира во чест на раѓањето на македонскиот поет и револуционер Кочо Рацин.

Одлуката за избор ја донесе жири во состав на: Васил Тоциновски, Славчо Ковилоски и Јованка Христовска

На манифестацијата ќе говори и директорот на Домот на култура „Кочо Рацин“-Скопје Сафет Камбери.

Ќе следат поетски перформанси од актерите: Димитрина Мицкоска-Трајкоска и Бобан Алексоски.

Верица Мукоска (Вевчани,10.03.1999) дипломирала на Филолошкиот факултет „Бла­же Конески“ – Скопје при УКИМ, на Ка­те­дра­та за Македонска книжевност и јужносло­вен­ски книжевности, каде е запишана на пост­дип­ломски студии по Македонска книжевност. Првите стихови започнала да ги пишува уште во детството кога е објавена и нејзината детска стихозбирка: „Стихови од срцето на природата“ (2009). Романот „Дневникот на длабоките тајни“ е нејзино прво прозно дело (2017), потоа следува романот „Равенка на стра­вот“ (2021), а потоа и стихозбирката „Тајнописец“ (2022).

Делото „Психофилозофемите во повеќе­слој­ните структури на романите Папокот на светот од Венко Андоновски и Еретички писма од Стефан Марковски (компаративна анализа)“ е нејзино прво книжевно дело од областа на книжевната наука и теорија (2023). Уредничка е на најстарото македонско спи­сание за литература, култура и уметност „Современост“ од 2020 год.

Демонстратор е на Катедрата за Маке­дон­ска книжевност и култура на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје при УКИМ од 2021 година. Професорка е по македонски јазик и ли­те­ратура во Струга и управител на невладината организација „Креатив Тим 22“ од 2022 год. Пишува есеи, раскази, статии, текстови за музички песни и трудови.

Преведува дела од јужнословенските ја­зи­ци и од англиски на македонски јазик. Има учествувано и настапувано како водител на повеќе литературни и културни фестивали и манифестации. Нејзини песни се објавувани и преве­ду­ва­ни во македонската и странската книжевна периодика. Членува во организациските одбо­ри на Вевкул (Вевчанско културно лето) и Струшки книжевни средби од 2018 год.

Нејзината најнова поетска збирка „Ѕвон­ли­ви тишини“ ја доби наградата „Бели мугри“ за млад автор до 35-годишна возраст при ЈУ Домот на култура „Кочо Рацин“ од Скопје (2023). Во тек е нејзиното најново научно дело „Филозофемата како феномен меѓу тради­ци­ја­та и иновацијата“ предвидено за 2024 год.

Напишете коментар