Виртуозно ,,В”

Видов вид виделина

Веана везден во виугите

Вермут вирее виулично

Виуги венеат верижно

Возливен влетав внатре

Внесувам, викот вџашен

Враќајќи вознес велелентен

Воздивнав враголентен