Skip to content

Во центарот на космосот

Колку што солзите секави болат

Течејќи низ образи обагрени

Толку насмевката радува, угоре

Испратена кон бесконечноста

Черна, хармонично распослана

По космосот со центар во папокот

Се поврзуваме со врвцата на љубовта

Секави солзи секнаа за навек

Дур насмев продира без-рабен

Почнуваме да танцуваме врзани

Во центарот на светот

Сетне проткаја громови сабари

Создатели на новиот почеток

При крајот на минатото

Па велам сега и потоа

Едноставно,

НАСМЕВНИ СЕ! ЉУБОВ Е!

Напишете коментар