Skip to content

Претсмртно – Никола Јонков Вапцаров

На 23 јули 1942 година во 21 часот и 10 минути, заедно со петмина свои другари е стрелан големиот поет Никола Јонков Вапцаров. Да се потсетиме на овој 23 јули на него со неговата бесмртна поезија:

Претсмртно

Безмилосна е борбата, и волчка.
И велат дека криела епичности.
Јас паднав. Ќе ме смени друг и: точка!
Што тука значи некаква си личност?

Рафал и смрта потоа си црв.
Тоа е толку логично и грубо.
Но, в луњата ќе сме пак со тебе
мој народе, бидејќи си се љубевме.

                                                                                                       (препев: Гане Тодоровски)

Напишете коментар