Skip to content

Слушај поезија: „Сонот што мора да биде протолкуван“ од Руми

Џелалудин Мевлана Руми бил персиски и исламски филозоф, теолог, правник, поет и суфиски мистик од 13 век. Читам негова поема од стихозбриката „Два света“ која е објавена на каналот Слушај поезија и други приказни. Слушнете ја во видеото подолу.